חדשותבקשות לקבלת תמיכה לשנת 2015

ניתנת בזאת הודעה לציבור כי עמותות/גופים הפועלים ביבנה שלא למטרות רווח (מלכ"ר) בתחום היהדות ומבקשים לקבל תמיכה לשנת 2015, כדי לסייע בפעילותם למען הציבור, מחויבים בהגשת בקשה בהתאם לנוהל למתן תמיכות.

את הבקשות יש להגיש במזכירות העירייה (מסירה ידנית) לא יאוחר מיום חמישי, ד' תשרי תשע"ו, 17/9/15 בשעה 12:00. בקשות אשר תתקבלנה לאחר מועד זה לא תידונה.

ועדת התמיכות תדון רק בבקשות אשר צורפו אליהן כל האישורים הנדרשים בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006.

מתן התמיכות לשנת 2015 מותנה בהמלצת ועדת התמיכות וביכולת הכללית של העירייה.

לטופס בקשה לתמיכה לעמותות בתחום היהדות לחץ כאן

לנוהל משרד הפנים למתן התמיכות והתבחינים לחץ כאן

פורסם בתאריך: 12.08.2015 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.