• טפסים
שם הטופס תאור טופס PDF
טופס בקשה לאישור חניית רכב נכה מטה בטיחות עירוני

הזמנה להציע הצעות לקבלת זיכיון מחלקת רישוי עסקים

מדריך ובקשה לקבלת היתר הצבת כיסאות/שולחנות/חפצים ברחוב מחלקת רישוי עסקים

נוהל משרד הפנים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית הקצאות

תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים הקצאות

טופס בקשה להקצאת קרקע או מבנה ללא תמורה או בתמורה סמלית טופס בקשה להקצאת קרקע

הודעה בדבר בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2017 ועדת תמיכות

חוזר מנכ"ל משרד הפנים מתן תמיכות ועדת תמיכות

תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות - שנת 2016 ועדת תמיכות

תבחינים/וטפסים תמיכה לשנת 2017 ועדת תמיכות

תמיכות שחולקו לעמותות בשנת 2015 ועדת תמיכות

טופס אישור חפירה טופס למילוי עבור קבלנים שמבקשים היתר חפירה מתאגיד מי יבנה

טופס הרשאה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי‎ הרשאה לחיוב

טופס הוראת קבע לחיוב חשבון‎ הוראת קבע

העמדת מידע לרשות הציבור טופס למילוי על ידי המבקש‎ חוק חופש מידע

טופס הגשת מועמדות שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה

הנחיות להגשת בקשות להיתרי בנייה אגף הנדסה

טופס בקשת מלגה בקשת מלגה לסטודנטים - תשע"ו

טופס תביעות - ביטוח תאונות תלמידים (לאירוע תביעה מיום 1.9.02) לשכה משפטית

טופס בקשה לשחרור ערבות בנקאית אגף הנדסה

טופס לטאבו אגף הנדסה

דברי הסבר - טופס לטאבו אגף הנדסה

טופס הסכמת שכנים לבנייה בשטח משותף אגף הנדסה

טופס הפניה למשרד הבריאות אגף הנדסה

טופס הצהרה ותשלום על כמות פסולת בניין אגף הנדסה

טופס מינוי אחראי ביקורת- טפסים א ב ג הועדה המקומית לתכנון ובניה יבנה

נוסח ערבות צמודה למדד אגף הנדסה

תצהיר לפטור תשלום היטל השבחה אגף הנדסה

תצהיר לפטור תשלום היטל השבחה הועדה לתכנון ובניה

הצהרה והתחייבות לדיווח בסיום הבניה הועדה לתכנון ובניה

הצהרה והתחייבות לשימוש הבית כיחידת מגורי הועדה לתכנון ובניה

הצהרה למתקן פוטו וולטאי הועדה לתכנון ובניה

התחייבות לאישור מנהל מקרקעי ישראל הועדה לתכנון ובניה

התחייבות לפינוי מבנה- משרד מכירות הועדה לתכנון ובניה

התחייבות לתשלום היטלים ואגרות הועדה לתכנון ובניה

חיבור מד מים- מכתב לתאגיד הועדה לתכנון ובניה

טופס בקשה לדף מידע הועדה לתכנון ובניה

טופס בקשת פטור ממפת מדידה הועדה לתכנון ובניה

תצהיר מתכנן השלד והגשת חישובים סטטיים הועדה לתכנון ובניה

אישור על קבלת היתר בניה הועדה לתכנון ובניה

בקשה לפטור מהגא הועדה לתכנון ובניה

דיווח מקוון - עבודות פטורות מהיתר הועדה לתכנון ובניה

צמודי קרקע בשכונה הירוקה- דיפון גבולות הועדה לתכנון ובניה

לגובלים- הבהרה לשכנים על ביצוע עבודה בשטח- תקנה 2 ב הועדה לתכנון ובניה

הנחיות איכות הסביבה בביצוע עבודות אסבסט הועדה לתכנון ובניה

הנחיות איכות הסביבה לנספח פסולת בניין הועדה לתכנון ובניה

הצהרה והתחייבות לדיווח בסיום הבניה הועדה לתכנון ובניה

טופס בקשה להתקנת שלט המחלקה לאיכות הסביבה

טופס ערעור על דו"ח חניה רשות חניה

טופס ויתור על סודיות מרכז לתשלומים

בקשה להנחה להורה עצמאי מרכז לתשלומים

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא ''נזקק'' מרכז לתשלומים

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים מרכז לתשלומים

טופס רישום מתנדבים למשימות

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved