מידע תכנוני ודוחות יבנה
סיכום מפגש שיתוף ציבור- מאי 2014
טיוטת דו"ח שלב א' ניתוח מצב קיים -פברואר 2014
טיוטת דו"ח שלב ב' חזון, מטרות ופרוגרמה רעיונית – ועדת היגוי דצמבר 2013
טיוטת דו"ח שלב ג' – חלופות תכנון ועדת עבודה- מרץ 2013

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved