תכנית מתאר מקומית  • מידע תכנוני ודו
  • מילון מונחים
  • שאלות נפוצות
  • דרכים להשפיע-שיתוף הציבור
  • שלבי הכנת התכנית
  • ?מהי תכנית מתאר מקומית
  • תכנית מתאר מקומית

שלבי הכנת התכנית


ניתוח מצב קיים: בירור מוקדם, איסוף נתונים וניתוחם

בשלב התכנון הראשוני, מרוכז מידע תכנוני קיים וידע הקיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתוכנית (תחבורה, שטחים פתוחים, תעסוקה, תשתיות, מגורים, חברה, שימור, סביבה ועוד) ומאושרת מדיניות התכנון. בשלב זה, מנותח המצב הקיים ומוגדרות סוגיות והזדמנויות לגביהן צריכה התוכנית להתייחס. יועלו לאתר דוחות המרכזים את תוצרי שלב התכנון הראשוני.

גיבוש מטרות, יעדים ופרוגרמה

על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדרות מטרות התוכנית, יעדיה והפרוגרמה לתוכנית: זו קובעת את יעדי האוכלוסייה וצרכי היקף השטחים הנדרשים לשימושים השונים. מטרות ויעדי התוכנית עשויים להשתנות במהלך הכנת התוכנית בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני פיתוח מרכזיים.

הכנת חלופות תכנוניות והערכתן

בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים, ישמשו נקודת מוצא לפיתוח החלופות. החלופות התכנוניות מציגות אפשרויות שונות להשגת מטרות התוכנית. בהמשך יתבצע תהליך הערכה ותגובש חלופה מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש תכנית המתאר.

תכנון סטטוטורי

בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים (המסמכים הנדרשים על פי החוק לצורך אישור התכנית) לקראת הצגתם לוועדה התכנון המקומית ובהמשך לוועדה המחוזית. 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2003 - 2014 © All rights reserved.