תלונות הציבור ומבקר העירייה

כללי

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא מקום תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. תלונה כאמור בסעיף קטן (א) תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה: 1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במשירין טובת הנאה או מעשה הפוגע במשירין באדם אחר או המונע ממנו במישירין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו. 2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט

דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן, תיחתם בידי המתלונן ויצויינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה

את התלונה יש להגיש במשרדי הממונה על תלונות הציבור בעיריית יבנה

שם הממונה: מר שלום דמארי

כתובת: בניין העירייה, שד' דואני 3, יבנה

טלפון: 08-9433393

פקס: 08-9433393

tlunot@yavne.muni.il :כתובת מייל

חוק הרשויות המקומיות- (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008

 

Internet Explorer 5+ ,1024 x 768 : צפייה מומלצת - Yavne Municipality 2002 - 2014 © All rights reserved.